Javni poziv za Aktivnost: A – 100031 Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 4/15), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 2/15), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014) i Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralnog razvoja (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-10, Koprivnica, 05. svibnja 2015.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA AKTIVNOST: A – 100031
POLJOPRIVREDNA I TURISTIČKA DOGAĐANJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A – 100031 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja na području Koprivničko – križevačke županije u 2014. godini, dostave svoje zahtjeve.
Za provođenje aktivnosti A – 100031 na podskupini 381 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva

  1. Zainteresirane udruge, turističke zajednice, KUD-ovi i drugi organizatori turističkih i poljoprivrednih događanja, podnositelji zahtjeva za donaciju, moraju biti na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Donacije za troškove organizacije sajmova, događanja, izložbi, natjecanja i manifestacija u turizmu u 2015. godini za korisnike iz Javnog poziva, a sufinancirat će se 50% od prihvatljivih troškova;
  3. Korisnici su dužni osigurati vidljivost grba i istaknuti naziv Koprivničko-križevačke županije na promidžbenim materijalima.
  4. Donacija isplaćena od Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za istu namjenu utječe na ukupan iznos donacije.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

  1. Obrazac zahtjeva A 100031,
  2. Kopija računa s specifikacijom troškova,
  3. Izvještaj o održanoj manifestaciji odnosno promidžbeni materijal,
  4. Izvod iz registra pravnih osoba.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a zahtjev za subvencioniranje poljoprivrednih i turističkih događanja dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju,
Nemčićeva 5,
48000 Koprivnica

s naznakom «A-100031»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati donacije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:334-01/15-01/1
URBROJ: 2137-03/16-15-02
Koprivnica, 19. svibnja 2015. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.