Javni poziv za Aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajamovi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.)  i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, Aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi, KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/06-15-10 od 26. studenog  2015. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V
ZA AKTIVNOST A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAMOVI

na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

I.

Pozivaju se poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG) udruženi u poslovnu ideju marketinške promocije vlastitih proizvoda (interesne grupe poduzetnika) zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, da u skladu s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 40.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

Županija podmiruje cjelokupne troškove izložbenog prostora, smještaja i prijevoza.

Poduzetnici odnosno interesne grupe poduzetnika obvezni su podnijeti izvještaj o održanom sajmu sa priloženim fotografijama. Također su dužni na izložbenom prostoru na vidljiv način istaknuti obilježja Županije.

Maksimalni iznos potpore po jednom sajmu iznosi 10.000,00 kn.

Ukoliko sajam nije održan ili nije podnijet izvještaj, Županija će tražiti povrat sredstava.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev – županijski i gospodarski sajmovi (obrazac A 100021),
  2. računi i ugovori,
  3. dokaz o izvršenom plaćanju.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 16.12.2016. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i obavijest o Javnom pozivu u tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/16-01/3
URBOJ:2137/1-04/06-16-1
Koprivnica, 3. veljače 2016.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.