Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 27. Zakona o lovstvu (”Narodne novine” broj 140/05, 75/09 i 14/14), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13) i članka 6. Odluke o načinu raspodijele sredstava vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/12 i 1/14) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
vlasnicima zemljišta bez prava lova
na području Koprivničko-križevačke županije

I. Predmet Javnog poziva: dodjela novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije.

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane naknade, te potrebna dokumentacija:
Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno ili zajedničko lovište na području Koprivničko-križevačke županije.
Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo na Obrascu zahtjeva A-100029 koji je sastavni dio ovog javnog poziva.
Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće:

  • kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasnički list), za sve čestice u vlasništvu na području pojedinog lovišta, ne stariju od 6. mjeseci;
  • kopiju kartice ŽIRO računa/IBAN,
  • Upravnu pristojbu sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), u iznosu 20,00 kuna na zahtjev sukladno Tar.br.1. i 50,00 kuna na Rješenje sukladno Tar.br.2.

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, neće se razmatrati.
Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Rješenje o raspodijeli novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. Minimalni i maksimalni iznos novčane naknade, te postupak obračuna:
Visinu novčane naknade određuje površina zemljišta i lovišta, te visina lovozakupnine i koncesije koju plaćaju lovozakupnici i koncesionari.
Novčana naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova određuje se slijedećim postupkom obračuna:
Ukupna površina zemljišta vlasnika/Ukupna površina lovišta unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika *100 = iznos za obračun.
Ukupan iznos lovozakupnine/koncesije za lovište unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika * 50% = 50% lovozakupnine/koncesije.
50% lovozakupnine/koncesije * iznos za obračun/100 = iznos naknade.
Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2015. godini, koja iznosi minimalno 1,42 kuna po hektaru površine do maksimalno 17,89 kuna po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija, a sukladno tablici obračuna za pojedina lovišta koja će biti dostupna na web stranici Koprivničko-križevačke županije u sklopu ovog javnog poziva.

IV. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

V. Vrijeme trajanja natječaja:
Javni poziv je otvoren do 30. listopada 2015. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima javnog poziva podnesene prijave, neće se razmatrati.
Javni poziv će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeka za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo.

VI. Informacije:
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, na e-mail:snjezana.babok.grgic@kckzz.hr, radnim danom od 7-15 sati.
Detaljnije informacije o novčanoj naknadi vlasnicima zemljišta bez prava lova kao i Obrazac zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/15-01/1
URBROJ: 2137/1-03/17-15-1
Koprivnica, 10. veljače 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.