JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 1. i stavka 2. i 3. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18., 32/19. i 32/20.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst i 4/20.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022 godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 9/20.) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 9/20.) i Programa 1015: Lovno gospodarstvo i šumarstvo (KLASA: 400-06/19-01/27, URBROJ: 2137/1-04/10-19-76 od 02. prosinca 2019.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
vlasnicima zemljišta bez prava lova
na području Koprivničko-križevačke županije

I. Predmet Javnog poziva: dodjela novčane naknade za tekuću lovnu godinu vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije.

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane naknade, te potrebna dokumentacija:

Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno ili zajedničko lovište na području Koprivničko-križevačke županije.

Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu na Obrascu zahtjeva A-100029 koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće:

  • kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasnički list), za sve čestice u vlasništvu na području pojedinog lovišta (može i neslužbena kopija);
  • Upravnu pristojbu sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16.), u iznosu 20,00 kuna na zahtjev sukladno Tar.br.1. i 50,00 kuna na Rješenje sukladno Tar.br.2.
  • Potvrdu banke o ŽIRO računu.

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, neće se razmatrati.

Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Rješenje o raspodijeli novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. Minimalni i maksimalni iznos novčane naknade, te postupak obračuna:

Visinu novčane naknade određuje površina zemljišta i lovišta, te visina lovozakupnine i koncesije koju plaćaju lovozakupnici i koncesionari.

Novčana naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova određuje se slijedećim postupkom obračuna:

Ukupna površina zemljišta vlasnika/Ukupna površina lovišta unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika x 100 = iznos za obračun.

Ukupan iznos lovozakupnine/koncesije za lovište unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika x 10% = 10% lovozakupnine/koncesije.

10% lovozakupnine/koncesije x iznos za obračun/100 = iznos naknade.

Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2020. godini, koja iznosi minimalno 0,29 kuna po hektaru površine do maksimalno 3,58 kuna po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija, a sukladno tablici obračuna za pojedina lovišta koja će biti dostupna na web stranici Koprivničko-križevačke županije u sklopu ovog javnog poziva.

IV. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

V. Vrijeme trajanja natječaja:

Javni poziv je otvoren je od 30. rujna 2020. godine do 1. ožujka 2021. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima javnog poziva podnesene prijave, neće se razmatrati.

Javni poziv će se objaviti u Podravskom listu i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

VI. Informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, na e-mail: snjezana.babok.grgic@kckzz.hr, radnim danom od 7-15 sati.

Detaljnije informacije o novčanoj naknadi vlasnicima zemljišta bez prava lova kao i Obrazac zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/20-01/13
URBROJ: 2137/1-04/10-20-1
Koprivnica, 28. rujna 2020 .

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.