Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 1. i stavka 2. i 3. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst) članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18.) i Programa 1015: Lovno gospodarstvo i šumarstvo (KLASA: 400-06/18-01/24, URBROJ: 2137/1-04/10-18-6 od 10. prosinca 2018.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

 I. Predmet Javnog poziva: dodjela novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane naknade, te potrebna dokumentacija:

Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno ili zajedničko lovište na području Koprivničko-križevačke županije.

Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu na Obrascu zahtjeva A-100029 koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće:

  • kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasnički list), za sve čestice u vlasništvu na području pojedinog lovišta (može i neslužbena kopija);
  • Upravnu pristojbu sukladno Zakonu o upravnim pristojbama  („Narodne novine“ broj 115/16.), u iznosu 20,00 kuna na zahtjev sukladno Tar.br.1. i 50,00 kuna na Rješenje sukladno Tar.br.2.

 Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, neće se razmatrati.

Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Rješenje o raspodijeli novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. Minimalni i maksimalni iznos novčane naknade, te postupak obračuna:

Visinu novčane naknade određuje površina zemljišta i lovišta, te visina lovozakupnine i koncesije koju plaćaju lovozakupnici i koncesionari.

Novčana naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova određuje se slijedećim postupkom obračuna:

Ukupna površina zemljišta vlasnika/Ukupna površina lovišta unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika x 100 = iznos za obračun.

Ukupan iznos lovozakupnine/koncesije za lovište unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika x 10% = 10% lovozakupnine/koncesije.

10% lovozakupnine/koncesije x iznos za obračun/100 = iznos naknade.

Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2018. godini, koja iznosi minimalno 0,29 kuna po hektaru površine do maksimalno 3,58 kuna po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija, a sukladno tablici obračuna za pojedina lovišta koja će biti dostupna na web stranici Koprivničko-križevačke županije u sklopu ovog javnog poziva.

IV. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

V. Vrijeme trajanja natječaja:

Javni poziv je otvoren do 1. ožujka 2019. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima javnog poziva podnesene prijave, neće se razmatrati.

Javni poziv će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja.

VI. Informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, na e-mail: snjezana.babok.grgic@kckzz.hr, radnim danom od 7-15 sati.

Detaljnije informacije o novčanoj naknadi vlasnicima zemljišta bez prava lova kao i Obrazac zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/19-01/1
URBROJ: 2137/1-04/10-19-1
Koprivnica, 14. siječnja 2019.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.