Javni poziv – poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12) i točke V. Tekućeg projekta: T – 100013 poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru – mjerila i kriterija, KLASA:320-01/11-01/24, URBROJ: 2137/1-05/07-12/01 od 07. srpnja 2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
za tekući projekt: T – 100013
poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

 I.

Opći dio

 Subvencioniranje poticanja proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru, ostvaruju korisnici u 2013. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

 II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi izgradnje zaštićenih prostora minimalne veličine 500 m2 u iznosu od 20 kuna/m2, a maksimalni iznos subvencije iznosi 20.000,00 kuna po zahtjevu, odnosno ne više 40% od ukupnog iznosa prema priloženim računima ukoliko subvencija iznosi manje od 20.000,00 kn;
 3. Korisnik subvencije vlasnik je ili korisnik zemljišta na kojem je izgrađen zaštićeni prostor;
 4. Zaštićeni prostor izgrađen je u toku 2013. godine;
 5. Zaštićeni prostor izgrađen je po pravilima struke što će se utvrditi pregledom;
 6. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 7. Zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru podnosi se jednom godišnje.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 

 1. Obrazac zahtjeva «T-100013»;
 2.  Kopija posjedovnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) ili ugovor o najmu na kojem je  izgrađen zaštićeni prostor – staklenik ili plastenik;
 3. Kopija računa o kupnji zaštićenog prostora ili materijala za izgradnju zaštićenog prostora, kopija kupoprodajnog ugovora ili ovjereni virman;
 4. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili druga dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi da je podnosioc zahtjeva upisan u       Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Kopija osobne iskaznice;
 6. Izjava o površini izgrađenog zaštićenog prostora.

 

      IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31. 12. 2013. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100013»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

Način plaćanja subvencije

 Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima.

 VI.

Podnošenje zahtjeva

 Obrasci zahtjeva za subvenciju poticanja proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru, mogu se podići u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, A. Nemčića 5, soba br. 60/II ili na www.arhiva.kckzz.hr rubrika JAVNI POZIVI.

Pravilno popunjeni zahtjevi sa svom pripadajućom dokumentacijom mogu se poslati poštom na navedenu adresu sa naznakom „SUBVENCIONIRANJE PROIVODNJE POVRĆA I CVIJEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU“ ili osobno dostaviti u Koprivničko – križevačku županiju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 048/658-189.

KLASA:320-01/13-01/59
URBROJ: 2137/1-05/07-13/02
Koprivnica,  08. srpnja, 2013.

 ŽUPAN: Darko Koren, ing.građ.