Javni poziv – poticanje osiguranja u poljoprivredi na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09,12/09, 10/10, 7/11. i 6/12-pročišćeni tekst) i točke VI. Tekući projekt: T- 100015 poticanje osiguranja u poljoprivredi  na području koprivničko – križevačke županije  u 2013. godini KLASA: 320-01/13-01/33, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od 10. srpnja 2013. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100015

poticanje osiguranja  u poljoprivredi

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Mjerilima i kriterijima za poticanje osiguranja u poljoprivredi na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini, KLASA: 320-01/13-01/33, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od  10. srpnja  2013. godine, dostave svoje zahtjeve.

 II.

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1.  Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača,
  2. Subvencionirana potpora dijela premije osiguranja po polici osiguranja ostvaruje se nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije u iznosu do 25%, odnosno,najmanji iznos subvencije je 150,00 kuna, a najviši iznos 15.000,00 kuna za pojedinu fizičku, odnosno pravnu osobu u tijeku 2012. i 2013. godine, dok je po skupnoj polici osiguranja  najviši iznos 20.000,00 kuna, bez obzira na iznos osnovice ukupno sklopljenih polica osiguranja i visine ukupne premije po pojedinom osiguraniku.
  3. Subvencionira se osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada, te osiguranje  staklenika i plastenika osiguranih  od šteta nastalih uslijed olujnog nevremena i tuče.

 III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:

  1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;za pravne osobe statusni dokument-obrtnica, rješenje trgovačkog suda.
  2. Ovjerena kopija zaključene police osiguranja ;
  3. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
  4. Dokaz o uplati računa/ovjereni virman;
  5. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se na istom odvija poljoprivredna proizvodnja koja je predmet osiguranja;
  6. Preslika posjedovnog lista na kojem je osiguran usjev ili kopija gruntovnog izvatka ili kopija obrasca  broj. 1. za prijavu poticaja u tekućoj godini.

  IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2013. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje osiguranje u poljoprivredi pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoja i turizam

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

s naznakom «osiguranje  u poljoprivredi T-100015»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje osiguranja u poljoprivredi.

VI.

 Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, email: zdenka.maric@kckzz.hr telefon: 048/658-138.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/13-01/33
URBROJ:2137/1-05/06-13-02
Koprivnica,  10. srpnja 2013.

ŽUPAN: Darko Koren, ing.građ.