Javni poziv – Poticanje novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09,12/09,10/10,7/11 i 6/12.-pročišćeni tekst),te točke VI. Tekući projekt: T- 100010 poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada mjerila i kriterija na području koprivničko–križevačke županije u 2013. godini KLASA: 320-04/13-01/02, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od  10.srpnja.2013.g., Župan Koprivničko–križevačke županije  objavljuje

  JAVNI  POZIV
za
tekući projekt: T – 100010
poticanje
novih višegodišnjih nasada
na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Mjerilima i kriterijima za poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini, KLASA: 320-04/13-01/02, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od 10. srpnja 2013. godine, dostave svoje zahtjeve.

II. 

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, te podizati nasad na području Koprivničko– križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,50 ha, niti većoj od 10 ha, a iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 25% od  cijene sadnice, a najviše 4,00 kn (četiri kune) za sve voćne vrste, te za sadnice hmelja,osim za one fizičke osobe koje imaju status OPG-a za koje je iznos subvencije 50% od cijene sadnice, te za orah za koji je poticaj 10,00 kn (deset kuna) za jednu sadnicu ;
 3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha, niti većoj od 10 ha, u iznosu od 25% cijene sadnice, a najviše 4,00 kn po loznom cijepu osim za fizičke osobe koje imaju status OPG-a, za koje je poticaj 50% cijene sadnice a najviše 4,00 kn,
 4. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda, a po podnositelju zahtjeva maksimalni iznos je 10.000,00 kuna, iznos subvencije po jednoj sadnici jagoda je 25% prosječne cijene sadnice, osim za one fizičke osobe koje imaju status OPG-a za koje je iznos subvencije 50% cijene sadnice;
 5. Sadnja višegodišnjih nasada se mora izvršiti propisanim i deklariranim sadnim materijalom, a za sadnju oraha deklarirani sadni materijal cijepljeni orah;
 6. Podnositelj zahtjeva mora imati pozitivno Mišljenje HPK-JPSS na obrascu“M“;
 7. Zahtjevu se prilaže izjava prema obrascu “I”;

 III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva “VINOGRAD–T100010”; “VOĆNJAK I HMELJ–T 100010“,“JAGODE–T 100010“,ovisno o vrsti višegodišnjeg nasada koji se podiže;
 2. Kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 3. Kopija posjedovnog lista na kojem se nalazi čestica višegodišnjeg nasada, ili kopija gruntovnog izvatka;
 4. Potvrda da je za  površinu višegodišnjeg nasada zatražena promjena kulture u Uredu za katastar;
 5. Mišljenje HPK-JPSS na obrascu “M”;
 6. Izjava podnositelja zahtjeva na obrascu “I”;
 7. Kopija računa dobavljača sadnica,
 8. Dokaz o plaćenim računima – kopija virmana;
 9. Deklaracija za sadnice,

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2013. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr–javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

s naznakom «novi višegodišnji nasadi T-100010»

 

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V. 

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan  Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje novih višegodišnjih nasada.

VI. 

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, email: zdenka.maric@kckzz.hr telefon: 048/658-138.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa:320-04/13-01/02
Urbroj:2137/1-05/06-13-02
Koprivnica, 10. srpnja 2013.

 ŽUPAN: Darko Koren, ing. građ.