Javni poziv – Poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12 pročišćeni tekst) i članka V. Župan Koprivničko – križevačke županije donosi Kapitalnog projekta K – 100048 poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS Župan koprivničko – križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
KAPITALNI PROJEKT: K – 100048
POTICANJE IZGRADNJE SKLADIŠNIH PROSTORA HLADNJAČA, AUKCIJSKIH DVORANA I SLIČNIH OBJEKATA U JLS

 I.

Opći dio

Subvencioniranje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata JLS, ostvaruju korisnici u 2013. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

 II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. Korisnici subvencije su pravne, fizičke osobe i JLS, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi izgradnje, uređenja i opremanja objekata za držanje poljoprivrednih proizvoda u klimatiziranim uvjetima u iznosu 20 kn/m, ne više od 40% investicije i u maksimalnom iznosu od 50.000,00 kuna,  te objekata i prostora za prodaju i/ili  aukcijsku prodaju stoke u maksimalnom iznosu od 100.000,00 kuna, ali ne više od 70% ukupnog iznosa investicije;
 3. Korisnik subvencije mora biti vlasnik ili korisnik objekta koji se gradi ili uređuje kao rashladni prostor ili zemljišta i/ili objekta ili zemljišta na kojima se planira aukcijska prodaja ili prodaja stoke;
 4. Računi ili ugovori o kupnji priloženi zahtjevu za subvenciju po kapitalnom projektu, ne mogu biti stariji  od dvije godine u trenutku podnošenja zahtjeva;
 5. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (osim JLS;

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 

 1. Obrazac zahtjeva «K-100048»;
 2. Kopija posjedovnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) ili ugovor o najmu (najmanje u trajanju od 10 godina od trenutka podnošenja zahtjeva), za objekt ili česticu u/na kojoj se nalazi predmetna investicija
 3. Kopija računa o kupnji materijala, opreme, izvođača radova,i ugovor o kupnji gotovog objekta (za namjenu čuvanja proizvoda i prodaje/aukcije) ili ovjereni virman.
 4. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili druga dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 5. Kopija osobne iskaznice i obrtnice za fizičke osobe i izvadak iz registra trgovačkog suda za pravne osobe.
 6. Izjava o namjeni subvencioniranog rashladnog prostora odnosno prodajnog/aukcijskog prostora.

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

 Zahtjev se podnosi do 31.12.2013. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata JLS i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

 s naznakom „K–100048“

 Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

Način plaćanja subvencije

 Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata JLS.

VI.

Podnošenje zahtjeva

Obrasci zahtjeva za subvenciju izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata JLS mogu se podići u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, A. Nemčića 5, soba br. 60/II ili na www.arhiva.kckzz.hr rubrika JAVNI POZIVI.

Pravilno popunjeni zahtjevi sa svom pripadajućom dokumentacijom mogu se poslati poštom na navedenu adresu sa naznakom „SUBVENCIJE ZA IZGRADNJU SKLADIŠNIH PROSTORA HLADNJAČA, AUKCIJSKIH DVORANA I SLIČNIH OBJEKATA U JLS“ ili osobno dostaviti u Koprivničko – križevačku županiju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 048/658-189.

KLASA:320-01/13-01/12
URBROJ: 2137/1-05/07-13-02
Koprivnica, 08.srpnja, 2013.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.