Javni poziv kapitalni projekt: K – 100048 poticanje izgradnje skladišnih prostora

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-13 od 26. studeni 2014), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
KAPITALNI PROJEKT: K – 100048
POTICANJE IZGRADNJE SKLADIŠNIH PROSTORA

I.
Opći dio

Subvencioniranje izgradnje skladišnih prostora za proizvode primarne poljoprivredne proizvodnje (voće povrće i poljoprivredne prerađevine), ostvaruju korisnici u 2015. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.
Za provođenje kapitalnog projekta T 100048 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi izgradnje, uređenja i opremanja objekata za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda u klimatiziranim uvjetima (voća, povrća i poljoprivrednih prerađevina) u iznosu 25% prihvatljivih troškova, i u maksimalnom iznosu od 50.000,00 kuna. Za korisnike u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak.
 3. Korisnik subvencije mora biti vlasnik ili korisnik objekta koji se gradi ili uređuje kao prostor za čuvanje polj. proizvoda u klimatiziranim uvjetima;
 4. Računi ili ugovori o kupnji priloženi zahtjevu za subvenciju po kapitalnom projektu, ne mogu biti stariji od dvije godine u trenutku podnošenja zahtjeva;
 5. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 6. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za izgradnju skladišnih prostora, prije dodjele subvencije vrši pregled skladišnog prostora i zadržava pravo vršiti kontrolu namjenskog korištenja u razdoblju od 5 godina od trenutka dodjele subvencije, o čemu će biti sastavljeni zapisnici.
 7. Ukoliko se skladišni prostor ne koristi namjenski (u funkciji poljoprivredne proizvodnje) dužan je izvršiti povrat subvencije u cijelosti u roku od 30 dana od dana izvršene kontrole na terenu.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Kopija posjedovnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) ili ugovor o najmu (najmanje u trajanju od 5 godina od trenutka podnošenja zahtjeva), za objekt ili česticu u/na kojoj se nalazi predmetna investicija;
 2. Kopija računa o kupnji materijala, opreme i/ili izvođenju radova;
 3. Dokaz o plaćenim računima;
 4. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Kopija Rješenje o upisu u Upisnik ili kopija Rješenja o promjenama u Upisniku, ili kopija zelene iskaznice, ili potvrda o upisu u Upisnik izdana od APPRRR, ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem APPRRR );
 5. Kopija žiro računa/IBAN
 6. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje izgradnje skladišnih prostora i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „K–100048“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju izgradnje skladišnih prostora.
Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču, a ukoliko korisnik subvencije nije platio dobavljaču po ispostavljenom računu u dijelu iznosa računa ili cijeli iznos, do iznosa odobrene subvencije po Zaključku, Koprivničko – križevačka županija iznos dodijeljene subvencije plaća direktno dobavljaču. Isto se radi namjenskog korištenja sredstava provodi cesijom, u korist izdavatelja računa.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/49
URBROJ: 2137/1-03/19-14-1
Koprivnica, 28.01. 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.