Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T- 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2016. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/16-15-15 od 26. studenog 2015.) i Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (KLASA: 230-01/15-01/32, URBROJ:2137/1-06/04-15-1 od 26. studenog 2015.) Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

J A V N I NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE
PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA
T- 100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
U 2016. GODINI

I.

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s Tekućim projektom 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja dostave svoje zahtjeve, za što je Proračunom Koprivničko – križevačke županije rezervirano 97.188.44 kn na kontu 352 u 2016. godini.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

1. Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koje su neprofitabilnog karaktera:

a) Donirat će se sredstva za markentišku aktivnost (promidžbeni materijali, katalozi, trošak izlagačkog prostora, trošak medijskog oglašavanja i emisija, te druga vrsta troškova markentiške aktivnosti). Intenzitet donacije je 50 %, ali ne više od 5.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva,
b) Donirat će se sredstva za stručne ekskurzije, a prihvatljivi su troškovi prijevoza, stručnih vodiča i smještaja. Intenzitet donacije je 100 %, ali ne više od 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

2. Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koje provode projekte od županijskog značaja sukladno Odluci Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije:

a) Donirat će se sredstva za organizaciju manifestacija od važnosti za Koprivničko-križevačku županiju. Intenzitet je 100%, ali ne više od 40.000,00 kuna po projektu od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,
b) Donirat će se sredstva za troškove prema ugovoru za rad tajništva u 100% iznosu, ali ne više od 10.000,00 kuna. Prihvatljivi korisnici su zajednice udruga Koprivničko-križevačke županije ili udruge od županijske važnosti o čemu odluku donosi Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije,
c) Donirat će se sredstva krovnim županijskim udrugama za nabavu opreme za rad i takmičenje. Intenzitet donacije je 100%.

3. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak, osim za korisnike u sustavu PDV-a.

4. Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko – križevačke županije moraju sadržavati na vidljivom mjestu grb i naziv Koprivničko-križevačke županije.

III.

Programe /projekte mogu predlagati udruge:

1. Koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije,
2. Koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje,
3. Programi/projekti moraju biti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

IV.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:
1. Obrasci za prijavu programa/projekt
a. Obrazac opisa programa/projekta
b. Obrazac proračuna programa/projekta
2. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo).
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
5. Obrazac životopisa voditelja projekta/programa.
6. Popis priloga koji se prilažu prijavi.

V.

Rok za podnošenje prijedloga projekta i programa je 30 dana od datuma objave Javnog natječaja na web stranici Županije. Natječajnu dokumentaciju treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Natječaj za financiranje projekata/programa udruga koji su od interesa za
Koprivničko –križevačku županiju za 2016. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
„Ne otvarati do sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje programa i
projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti
upravnog tijela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE na Javni natječaj koji su dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko –križevačke županije.

Udruge koje su zadovoljile uvjete Javnog poziva natječaja prema članku II. stavak 1. sklapaju ugovor za financiranje projekta/programa sa Koprivničko-križevačkom županijom, donacija će se izvršiti po realizaciji projekta, dostavljenom izvješću i po priloženim računima uz zahtjev.
Koprivničko-križevačka županija sa Udrugama koje su zadovoljile uvjete Javnog natječaja prema članku II. stavak 2. sklapa ugovor za financiranje projekta/programa.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

Javni natječaj objavljuje se na internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr, a sve ostale informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 66/II, ili na telefon 658-135 ili na e-mail: zdenka.maric@kckzz.hr i denis.maksic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/16-01/5
URBOJ:2137-04/12-7
Koprivnica, 01.lipnja 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.