JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje
u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području
Koprivničko-križevačke županije
KLASA: 323-01/16-01/10
URBROJ: 2137/1-04/11-16-1
Koprivnica, 29. veljače 2016.

Na temelju članka 29. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.), članka 3. Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“, KLASA: 323-01/16-01/8, URBROJ: 2137/1-04/11-16-5 od 29. veljače 2016. godine, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“

1. Davatelj zakupa

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije i kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta utvrđeni su Odlukom o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.).

2. Predmet natječaja

Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ ukupne površine 3 992 ha ustanovljenog na području Koprivničko-križevačke županije.

3.Vrijeme trajanja zakupa

Zajedničko otvoreno lovište broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ daje se u zakup na 10 lovnih godina.

4. Pravo na podnošenje ponude

Pravo na podnošenje ponude ima pravna ili fizička osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske koja nije kažnjavana za kazneno djelo nezakonitog lova ili za prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) (U daljnjem tekstu: Zakon o lovstvu), odnosno prema kojoj ne traje sigurnosna mjera ili kod koje je nastupila rehabilitacija po sili zakona.

5. Početna cijena lovozakupnine

Početna cijena lovozakupnine za zajedničko otvoreno lovište broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ određuje se u visini vrijednosti od 50 % odstrjela divljači, planiranog prema broju divljači iz odluke o ustanovljenju lovišta, obračunate po cjeniku, te iznosi 16.083,00 kuna.

6. Jamstvo za ponudu

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za zajedničko otvoreno lovište broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“, koje je predmet natječaja, u iznosu od 50 % od početne cijene lovozakupnine istaknute u javnom natječaju.

Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Koprivničko-križevačke županije na žiro račun broj: HR2123860021800006000 poziv na broj HR687390 – OIB uplatitelja s naznakom: «Jamčevina za javni natječaj za lovište broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ ».

Ponuditeljima koji ne uspiju na javnom natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelju koji uspije na javnom natječaju, uplaćena jamčevina uračunava se u iznos godišnje lovozakupnine za prvu lovnu godinu.

Najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine ako ne potpiše ugovor o zakupu.

7. Dokazi o ispunjavanju uvjeta

Ponuda mora sadržavati:

 • podatke o ponuditelju (naziv pravne ili fizičke osobe i sjedište),
 • naziv zajedničkog lovišta za koje se ponuda daje,
 • ponuđeni iznos godišnje lovozakupnine.

Ponuditelj je uz ponudu, dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) ispravu iz koje je vidljivo da je registriran za obavljanje lova,

 • pravna osoba: original ili ovjerenu presliku izvatka iz Sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci,
 • fizička osoba – obrtnik: original ili ovjerenu presliku izvatka iz Obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci,
 • udruga: original ili ovjerenu presliku izvatka iz Registra udruga RH-a, ne stariji od šest mjeseci,

2) izjavu o nekažnjavanju za kazneno djelo nezakonitog lova i za prekršaj iz čl. 96. ili 99. Zakona o lovstvu ovjerenu kod javnog bilježnika,

3) izjavu da ispunjava uvjete sukladno članku 23. stavku 5. točki 2., 3. i 4. vezano uz članak 30. stavak 2. Zakona o lovstvu, i to:

 • da ima stručnu službu, odnosno stručnjaka za provedbu lovnogospodarske osnove,
 • da ima organiziranu lovočuvarsku službu,
 • da ima lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika s položenim ispitom ako je u zajedničkom lovištu za koje se natječe predviđen odstrel krupne divljači,

4) dokaz o pologu jamčevine (ovjereni primjerak opće uplatnice ili virmana) u iznosu 50 % od početne cijene lovozakupnine za zajedničko lovište za koje se natječe,

5) pozitivno mišljenje Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije o poštivanju lovne etike.

8. Rok i adresa za dostavu ponude

Rok za podnošenje ponuda na javni natječaj je 15 dana od dana objave javnog natječaja u Glasu Podravine i Prigorja.

Ponuditelj je dužan dostaviti ponudu sa obaveznim prilozima poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu, na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Komisija za provedbu javnog natječaja za zakup zajedničkih otvorenih lovišta, 48 000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj omotnici, s naznakom «Javni natječaj za zakup lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ – NE OTVARATI».

9. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda i pregled dostavljene dokumentacije izvršit će se dana 21. ožujka 2016. godine u zgradi Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica u 9,00 sati u sobi broj 28/I, u prisutnosti ponuditelja.

Javnom otvaranju i pregledu ponuda može biti nazočna ovlaštena ili opunomoćena osoba ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza ovlasti.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda kojom je, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponuđena najviša lovozakupnina.

Ako dva ili više ponuditelja ponude istu lovozakupninu, smatrat će se povoljnijom ponuda ponuditelja koji ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi veći dio lovišta.

Lovci organizirani u lovačku udrugu, koja djeluje na području zajedničkog otvorenog lovišta, koje je predmet javnog natječaja, imaju prednost prilikom zakupa, uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu zakupninu.

11. Rok za zaključenje ugovora o zakupu

S najpovoljnijem ponuditeljem zaključuje se ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ na 10 lovnih godina, najkasnije u roku od 35 dana od stupanja na snagu Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio na javnom natječaju odustane od zaključenja ugovora o zakupu, javni natječaj će se ponoviti, a ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine i gubi pravo na sudjelovanje na ponovljenom natječaju.

12. Dodatne obavijesti

Nakon sklapanja ugovora o zakupu, lovozakupnik je dužan:

 • u roku 90 dana donijeti lovnogospodarsku osnovu,
 • u roku 30 dana uplatiti preostali iznos godišnje lovozakupnine za prvu lovnu godinu,
 • u roku 30 dana dostaviti Županiji dokaz o osiguranju financijskih sredstva za uredno izvršenje zakupa (garancija banke ili avaliranu mjenicu) u visini godišnje lovozakupnine, s time da je u narednim lovnim godinama to dužan osigurati do 31. ožujka tekuće godine.

Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ donijet će se i u slučaju da u javnom natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja.

Smatrat će se da javni natječaj za zajedničko otvoreno lovište broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ nije uspio:

 • ako nijedan od ponuditelja ne ispunjava uvjete iz javnog natječaja,
 • ako se utvrdi da nije zaprimljena niti jedna ponuda,
 • ako ponuđena lovozakupnina iz ponude ponuditelja bude niža od početne cijene lovozakupnine objavljene u javnom natječaju,
 • ako ponuđeni iznos zakupnine nije realan, a nerealnim iznosom zakupnine smatra se ponuđena zakupnina koja je viša od dvostrukog iznosa početne cijene lovozakupnine utvrđene sukladno točki 4. članka 5. Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 • ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora o zakupu zajedničkog lovišta,
 • kada bez obzira na razlog nije došlo do zaključivanja ugovora o zakupu zajedničkog lovišta.

U navedenim slučajevima javni natječaj će se ponoviti.

Informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, radnim danom od 7-15 sati ili na telefon 048/658-138 i e-mail: snjezana.babok.grgic@kckzz.hr.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Darko Sobota, ing.polj., v.r.