Javne rasprave o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: ODLAGALIŠTE OTPADA IVANČINO BRDO, GRAD KRIŽEVCI

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju  članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/13-02/120, URBROJ:517-06-2-2-1-14-6 od 31. siječnja 2014. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
O STRUČNOJ PODLOZI ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA
POSTOJEĆE POSTROJENJE:

ODLAGALIŠTE OTPADA IVANČINO BRDO, GRAD KRIŽEVCI

 I.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Ivančino brdo u Gradu Križevcima (u daljnjem tekstu Stručna podloga), operatera Komunalno poduzeće d.o.o., Ulica Drage Grdenića 7, Križevci, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od trideset dana.

 II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  19. veljače do 20. ožujka 2014. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Stručne podloge može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama  Grada Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 12., Križevci. Na javnom uvidu javnost će imati uvid u Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje  o Stručnoj podlozi održat će se dana 13. ožujka 2014. (četvrtak), s početkom u 11 sati, u prostorijama Grada Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

 IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Stručnu podlogu upisivat će se u knjigu primjedbi  izloženu uz Stručnu podlogu ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira i provodi nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest  biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama u Gradu i Županiji te službenim Internet stranicama Ministarstva i Županije, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/14-01/3
URBROJ: 2137/1-04/12-14-3
Koprivnica, 10. veljače 2014.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode