Javna rasprava za utvrđivanje objedinjenih uvjeta termoelektrane na drvnu biomasu

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 114/08) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek  za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

 JAVNU RASPRAVU

O ZAHTJEVU   I   TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU

ZA UTVRĐIVANJE  OBJEDINJENIH UVJETA  ZAŠTITE OKOLIŠA TERMOELEKTRANE  na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec

I.

Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša termoelektrane na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec“, Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Zahtjev), nositelja zahvata  tvrtke „E-TWO-ENERGY“ d.o.o. Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/10-08/71, URBROJ:531-14-3-08-10-5 od 14. listopada 2010.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  28. listopada  do 29. studenog 2010. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-15,00 sati u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, dvorani za sastanke, soba br. 12. Na javnom uvidu bit će izložen po jedan Zahtjev na obje lokacije javnog uvida te knjige primjedaba. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Dva javna izlaganja održat će se dana 16. studenog (utorak), s početkom u 10,00 sati  u Gradu Koprivnici, Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1/I, te istog dana, s početkom u 12,30 sati u  Općini Koprivnički Ivanec. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Zahtjev upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Zahtjev, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Općini, Gradu Koprivnici i Županiji te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida dok će se poziv na javno izlaganje osigurati jednodnevnim čitanjem oglasa preko lokalne postaje Radio Koprivnica dan prije izlaganja.

KLASA:   351-03/10-01/12  

URBROJ: 2137/1-06/08-10-4  

Koprivnica, 18. listopada  2010.       

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i  zaštitu  okoliša,

Odsjek  za zaštitu okoliša

 

OBJEDINJENI UVJETI TE Koprivnički Ivanec – DOKUMENTACIJA