Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta građevina za intenzivni uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Đurđevac, Grad Đurđevac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) objavljuje

Obavijest o
JAVNOJ RASPRAVI

 o Studiji utjecaja na okoliš rekonstrukcije  i  povećanja kapaciteta građevina za intenzivni uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Đurđevac, Grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija

I.

„Studija utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta građevina za intenzivni uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Đurđevac, Grad Đurđevac“ (u daljnjem tekstu: Studija) izrađena od ovlaštenika, tvrtke  EcoMission d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin, nositelja zahvata tvrtke VEGO CENTAR d.o.o. Lapovci 187, Lapovci, temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA:UP/I 351-03/20-08/31, URBROJ:517-03-1-1-20-18 od 29. prosinca 2020. godine, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu održati će se u periodu od 27. siječnja do 25. veljače 2021. godine. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Stručna podloga i tri sažetka Stručne podloge s dostupnom knjigom primjedbi. Stručna podloga će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

 III.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 3. veljače (srijeda) 2021. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici  nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani s adresom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Grada, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/21-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-21-2
Koprivnica, 12. siječnja 2021.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode