Javna rasprava – Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske – utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 114/08) te čl. 9. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O  ZAHTJEVU  I  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU  

ZA UTVRĐIVANJE  OBJEDINJENIH UVJETA  ZAŠTITE OKOLIŠA REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SZ HRVATSKE, PIŠKORNICA, KOPRIVNIČKI IVANEC

I.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica, Koprivnički Ivanec i Tehničko-tehnološko rješenje za isti (u daljnjem tekstu Zahtjev), nositelja zahvata  Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/11-02/3, URBROJ:531-14-3-11-10 od 20. srpnja 2011.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  8. kolovoza  do 8. rujna 2011. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12  i  Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, dvorani za sastanke, soba br. 12. Na javnom uvidu u Koprivničkom Ivancu bit će izložena dva Zahtjeva, dok će u Koprivnici javnost imati uvid u jedan primjerak Zahtjeva. Uz Zahtjeve će biti osigurane knjige primjedaba za upisivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).  

 III.

 Javno izlaganje održat će se dana 24. kolovoza (srijeda), s početkom u 13 sati u Općini Koprivnički Ivanec u Društvenom domu. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Zahtjev upisivat će se u knjige primjedbi izložene uz Zahtjeve, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na valentina.persic@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Općini, Gradu Koprivnici i Županiji te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida dok će se poziv na javno izlaganje osigurati jednodnevnim čitanjem oglasa preko lokalne postaje Radio Koprivnica dan prije izlaganja.

KLASA: 351-03/11-01/1
URBROJ: 2137/1-06/08-11-3
Koprivnica, 27. srpnja 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA , Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša