Javna rasprava- Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

   JAVNU RASPRAVU

o  „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA

PODRAVSKA BRZA CESTA,

DIONICA: ČVOR RASINJA – ČVOR KOPRIVNICA“

 I.

„Studija o utjecaju na okoliš zahvata Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica“, (u daljnjem tekstu: Studija), Koprivničko-križevačka županija, izrađenoj od tvrtke „IPZ“ d.d., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb, nositelja zahvata  Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/10-02/22, URBROJ:531-14-1-2-10-10-10 od 18. listopada  2010.

 II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  4. studeni do 6. prosinca 2010. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 12. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i dva sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) te u općinama Rasinja, Koprivnički Ivanec i Peteranec.

III.

 Javno izlaganje o Studiji održat će se u gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, 23. studenog 2010. s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na objavnim pločama navedenih adresa i Županiji te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/10-01/14

URBROJ: 2137/1-06/08-10-2

Koprivnica, 25. listopada  2010.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

Odsjek za zaštitu okoliša