Javna rasprava o zahtjevu i tehničko-tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja farme koka nesilica SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 114/08) te čl. 9. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek  za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O  ZAHTJEVU I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU
ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

POSTOJEĆEG POSTROJENJA FARME KOKA NESILICA
SAMITA KOMERC d.o.o., KOPRIVNICA

I.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja farme koka nesilica SAMITA KOMERC d.o.o., Grgura Karlovčana 42., Koprivnica i Tehničko-tehnološko rješenje za isto (u daljnjem tekstu Zahtjev), nositelja djelatnosti Samita komerc d.o.o., Grgura Karlovčana 42., Koprivnica, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/12-02/107, URBROJ:517-06-2-2-1-12-14 od 31. prosinca 2012. godine.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  21. siječnja do  21.  veljače 2013. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama  Grada Koprivnice, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg bana J. Jelačića 7/II. Na javnom uvidu u Koprivnici javnost će imati uvid u Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje. Uz dokumentaciju će biti osigurana knjiga primjedaba za upisivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).                

III.

Javno izlaganje održat će se dana 14. veljače 2013. s početkom u 11 sati u gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1/I, Grad Koprivnica. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača dokumentacije, nositelja djelatnosti i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Zahtjev upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz dokumentaciju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Gradu Koprivnici i Županiji te službenim Internet stranicama Ministarstva, Županije i Grada (www.koprivnica.hr), najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/12-01/10
URBROJ: 2137/1-06/08-13-3 
Koprivnica, 9. siječnja 2013.  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode