Javna rasprava o zahtjevu i tehničko-tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Carlsberg Croatia d.o.o. Koprivnica

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 114/08) te čl. 9. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek  za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O  ZAHTJEVU  I  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU  

ZA UTVRĐIVANJE  OBJEDINJENIH UVJETA  ZAŠTITE OKOLIŠA

POSTOJEĆEG POSTROJENJA CARLSBERG CROATIA d.o.o. KOPRIVNICA

   I.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica i Tehničko-tehnološko rješenje za isti (u daljnjem tekstu Zahtjev), nositelja djelatnosti Carlsberg Croatia d.o.o., Danica 3, Koprivnica, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/12-02/8, URBROJ:517-12-11 od 26. ožujka 2012.

 II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  19. travnja do 21. svibnja 2012. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama  Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, dvorani za sastanke, soba br. 12. Na javnom uvidu u Koprivnici javnost će imati uvid u tri primjerka Zahtjeva i tri Tehničko-tehnološka rješenja. Uz dokumentaciju će biti osigurana knjiga primjedaba za upisivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).             

III.

Javno izlaganje održat će se dana 9. svibnja (srijeda), s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici , I kat, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1/I. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača dokumentacije, nositelja djelatnosti i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Zahtjev upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Zahtjeve, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Gradu Koprivnici i Županiji te službenim Internet stranicama Ministarstva, Županije i Grada (www.koprivnica.hr), najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida dok će se poziv na javno izlaganje osigurati jednodnevnim čitanjem oglasa preko lokalne postaje Radio Koprivnica dan prije izlaganja.

 

KLASA:   351-03/12-01/2   
URBROJ: 2137/1-06/08-12-3     
Koprivnica, 3. travnja 2012.       

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode