Javna rasprava o SUO zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Mekiš, Općina Podravske Sesvete

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

   JAVNU RASPRAVU

   O  STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA

   EKSPLOATACIJE GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA

 U ISTRAŽNOM PROSTORU MEKIŠ, OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

I.

„Studija o utjecaju na okoliš zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Mekiš, Općina Podravske Sesvete“ (u daljnjem tekstu: Studija), Koprivničko-križevačka županija, izrađenoj od tvrtke Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata Granulati Drava d.o.o. I. Mažuranića 8, Podravske Sesvete, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/11-02/92, URBROJ:517-12-9 od 19. ožujka 2012.

 II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  13. travnja do 13 svibnja 2012. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama Općine Podravske Sesvete, sala za sastanke, I. kat. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

 Javno izlaganje o Studiji održat će se u Podravskim Sesvetama, prostorijama Općine, mala sala, prizemlje, I. Mažuranića 1, dana 18. travnja 2012. s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili  slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na objavnim pločama Općine i Županije te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

 

KLASA:   351-03/12-01/1 
URBROJ: 2137/1-06/08-12-11  
Koprivnica, 2. travnja 2012.