JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ „Izgradnja termoelektrane na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec“

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o STUDIJI O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ
„Izgradnja termoelektrane na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec“,
Općina Koprivnički Ivanec

I.

„Studija o utjecaju zahvata na okoliš Izgradnja termoelektrane na drvenu biomasu, Koprivnički Ivanec“, Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Studija), izrađenoj od Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb, nositelja zahvata tvrtke „E-TWO-ENERGY“ d.o.o. Matije Gupca 12, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/10-08/30, URBROJ:531-14-1-08-10-3 od 13. travnja 2010.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 30. travnja do 30. svibnja 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-15,00 sati u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Općini Koprivnički Ivanec dana 19. svibnja 2010. (srijeda) u prostorijama Općine s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Općini i Koprivnici te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA: 351-03/10-01/5
URBROJ: 2137/1-06/08-10-2 
Koprivnica, 16. travnja 2010.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša