Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije ”Križevci”

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

    JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU  NA OKOLIŠ
 sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije "Križevci"

 I.

Studija o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci" (u daljnjem tekstu Studija) izrađena od tvrtke INSTITUT IGH, d.d, J. Rakuše 1, Zagreb, nositelja zahvata tvrtke KOMUNALNO PODUZEĆE, d.o.o., Grdenićeva 7, Križevci, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode , KLASA:UP/I 351-03/12-02/63, URBROJ:517-06-2-1-2-12-8 od 23. srpnja 2012.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  8. kolovoza 2012. do 8. rujna 2012. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -14,00 sati u prostorijama Grada Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci, u Velikoj vijećnici. Na javnom uvidu bit će izložena po  jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba na mjestu javnog uvida. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se dana 22. kolovoza (srijeda) 2012. s početkom u 11 sati  u Velikoj vijećnici Grada Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“ i  na oglasnim pločama u Gradu i Županiji te Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/12-01/7
URBROJ: 2137/1-06/08-12-7
Koprivnica,  30. srpnja  2012.

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

 Studija o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci"