Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ”Trema-Gmanje”, Općina Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o STUDIJI O UTJECAJU  ZAHVATA NA OKOLIŠ  

sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Trema-Gmanje“,

 Općina Sveti Ivan Žabno

 I.

Studija o utjecaju zahvata na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Trema-Gmanje“, Općina Sveti Ivan Žabno“, Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Studija), izrađenoj od tvrtke Dvokut Ecro d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb, nositelja zahvata Općine Sveti Ivan Žabno stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/09-02/101, URBROJ:531-14-1-1-15-10-7 od 26. veljače 2010.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  15. ožujka do 15. travnja 2010. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -15,00 sati u prostorijama Općine Sveti Ivan Žabno. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

 Javno izlaganje o Studiji održat će se u Općini Sveti Ivan Žabno, dana 31. ožujka 2010. (srijeda) u prostorijama Općine s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata, odnosno jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu provodi i koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

 V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Općini i Koprivnici te Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida. 

KLASA: 351-03/10-01/1  

URBROJ: 2137/1-06/08-10-11 

Koprivnica, 4. ožujka  2010. 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu  okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša