Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec

 Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode  objavljuje

JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU  NA OKOLIŠ  

Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske

Piškornica – Koprivnički Ivanec

 I.

Studija o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec“ (u daljnjem tekstu Studija) izrađena od tvrtke IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Babonićeva 32, Zagreb nositelja zahvata tvrtke Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 2,  upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/09-02/103, URBROJ:531-14-3-16-10-18 od 21. prosinca 2010.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  21. siječnja do 21. veljače 2011. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -14,00 sati u sobi br. 12. Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I i u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12. u Koprivničkom Ivancu. Na javnom uvidu bit će izložena po  jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjige primjedaba na oba mjesta javnog uvida. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

 Dva javna izlaganja održat će se dana 15. veljače (utorak) 2011. Prvo izlaganje s početkom u 16 sati  u Gradu Koprivnici, Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1/I, te istog dana s početkom u 18 sati u Općini Koprivnički Ivanec u Društvenom domu. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, „Podravskom listu“, na Radio Koprivnici i  na oglasnim pločama navedenih adresa u Općini, Koprivnici i Županiji te Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/10-01/4

URBROJ: 2137/1-06/08-10-13

Koprivnica, 7. siječnja  2011.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode