Javna rasprava o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ izgradnje farme za uzgoj svinja (tovilišta)u općini Legrad

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ  izgradnje farme za uzgoj svinja (tovilišta) u Općini Legrad“

I. 

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje farme za uzgoj svinja (tovilišta) u Općini Legrad“ (u daljnjem tekstu: Studija), izrađenoj od tvrtke „Eko-monitoring“,d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata, Zoran Jazvec, Zablatje 89, Đelekovec, stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA:UP/I 351-03/09-02/88, URBROJ:531-14-1-1-15-09-9 od 20. studenog 2009.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  4. prosinca 2009. do 4. siječnja 2010. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -15,00 sati u prostorijama Općine Legrad. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i jedan sažetak te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Općini Legrad, dana  15. prosinca 2009. (utorak) u prostorijama Općine Legrad, prizemlje, s početkom u 10 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu provodi i koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili slati poštom  u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica  zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Županije (www.arhiva.kckzz.hr), oglasnoj ploči Općine Legrad te na internetskim stranicama nadležnog Ministarstva (www.mzopu.hr) najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/09-01/6

URBROJ: 2137/1-06-09-2                                                          

Koprivnica, 24. studeni  2009.       

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                                            

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša