Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš „Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Prosenica I – Općina Hlebine“

 Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode  objavljuje

JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU  NA OKOLIŠ

„Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Prosenica I – Općina Hlebine“

I.

Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Prosenica I – Općina Hlebine“ (u daljnjem tekstu Studija) izrađena od tvrtke SPP d.o.o., Trstenjakova 3, Varaždin, nositelja zahvata tvrtke IGMA d.o.o., Ciglana 10, Koprivnica, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/10-02/73, URBROJ:531-14-1-2-10-11-10 od 28. veljače 2011.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  17. ožujka do 18. travnja 2011. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -14,00 sati u prostorijama Općine Hlebine, Trg Ivana Greneralića 1, u Hlebinama. Na javnom uvidu bit će izložena po  jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba na mjestu javnog uvida. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se dana 30. ožujka (srijeda) 2011. s početkom u 11 sati  u prostorijama Općine, Trg Ivana Greneralića 1, u Hlebinama.  Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

 V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“ i  na oglasnim pločama navedenih adresa u Općini, Koprivnici i Županiji te Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/10-01/15

URBROJ: 2137/1-06/09-11-8

Koprivnica, 7. ožujka  2011.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode