Javna rasprava o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju MLADJE – općina Drnje

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju MLADJE“, Općina Drnje

I.
„Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju MLADJE“, Općina Drnje“ (u daljnjem tekstu: Studija), izrađenoj od tvrtke SPP, d.o.o., Trstenjakova 3, Varaždin, nositelja zahvata, tvrtke IGMA d.o.o., Ciglana 10, Koprivnica, stavlja se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA:UP/I 351-03/09-02/90, URBROJ:531-14-3-17-09-7 od 28. prosinca 2009.

II.
Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 18. siječnja do 18. veljače 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u prostorijama Općine Drnje. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Općini Drnje, dana 20. siječnja 2010. (srijeda) u prostorijama Općine s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu provodi i koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

V.
Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Pododsjek za zaštitu okoliša, kontakt tel. 048/220-164.

VI.
Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama navedenih adresa u Drnju i Koprivnici i navedenim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA: 351-03/10-01/2 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
URBROJ: 2137/1-06/08-10-4  
Koprivnica, 7. siječnja 2010. 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša