Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju ”GAŠPAR SJEVER”

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

    JAVNU RASPRAVU
  O STUDIJI O UTJECAJU  NA OKOLIŠ
 eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem
eksploatacijskom polju "GAŠPAR SJEVER",
u dijelu istražnog prostora "Gašpar"

 I.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju "GAŠPAR SJEVER", u dijelu istražnog prostora "Gašpar" (u daljnjem tekstu Studija) izrađena od tvrtke SPP d.o.o., Trstenjakova 3, Varaždin, nositelja zahvata Obrt za vađenje šljunka i pijeska "Šaran 2", Marijan Gašpar, Kralja Tomislava bb, Legrad, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb (KLASA:UP/I 351-03/12-02/54, URBROJ:517-06-2-1-2-12-11) od 23. srpnja 2012.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  17. kolovoza 2012. do 18. rujna 2012. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -14,00 sati u prostorijama Općine Legrad. Na javnom uvidu bit će izložena po  jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba na mjestu javnog uvida. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se dana 23. kolovoza (četvrtak) 2012. s početkom u 10 sati  u dvorani Općine Legrad, prizemlje. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na objavnim pločama u Općini i Županiji te Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA: 351-03/12-01/5 
URBROJ: 2137/1-06/08-12-3
Koprivnica, 7. kolovoza 2012.      

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode