Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – izgradnju složene gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: „TOVILIŠTE SVINJA (ukupnog kapaciteta 8000 komada tovnih svinja u jednom turnusu) SA SILOSOM, SUŠAROM I PRATEĆIM OBJEKTIMA – izgradnja u fazama”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000004
URBROJ: 2137/1-04/102-16-0009
Đurđevac, 07.01.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka GLAD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge HR-48363 Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, OIB 32740645772 zastupano po opunomoćeniku odvjetniku Albinu Mihaliću iz Koprivnice, A. Nemčića 4A/III i projektantu Vedranu Petroviću iz “Petgrad” d.o.o., Koprivnica, A. Starčevića 16a na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

IZMJENU I/ILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

 Cijelu izmjenu i dopunu možete pročitati OVDJE.