Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – proširenje proizvodnje konzumnih jaja (Maltarić, Koprivnica)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije na temelju odredbi članka 137. stavka 1 i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članka 28., stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08 i 67/09) te  čl. 7, stavka 2, točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) daje slijedeću

I N F O R M A C I J U
 o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat –
proširenje proizvodnje konzumnih jaja (Maltarić, Koprivnica) – izgradnja peradarnika, rekonstrukcija i dogradnja klasirnice, postava silosa za hranu, generatora za struju, kontejnera
za lešine, dogradnja postojećeg peradarnika i dogradnja odlagališta peradarskog gnoja

 
Nadležno tijelo za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ul. A. Nemčića 4a/II., 48 000 Koprivnica

 Nositelj zahvata:

Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina Maltarić, vl. Maltarić Zdravko, Ž. Selingera bb, 48 000 Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe  članka 73. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate u točki 1.5. Priloga III Uredbe – Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 30 000 komada i više u proizvodnom ciklusu, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Koprivničko-križevačka županija.

Sadržaj zahtjeva:

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – proširenje proizvodnje konzumnih jaja – izgradnja novog peradarnika, rekonstrukcija i dogradnja klasirnice, postava silosa za hranu, generatora za struju, kontejnera za lešine, dogradnja postojećeg peradarnika 1 i dogradnja odlagališta peradarskog gnoja obuhvaća  proširenje proizvodnje na postojećoj farmi s dva peradarnika kapaciteta 14.600 komada nesilica i pratećim objektima. Planiranim zahvatom kapacitet farme na k.č. 5400/1 i 5397, k.o. Koprivnica  na području Grada Koprivnice povećao bi se na ukupno 36.400 komada nesilica izgradnjom novog peradarnika kapaciteta 20.000 komada nesilica, rekonstrukcijom i dogradnjom klasirnice, postavom silosa za hranu, generatora za struju, kontejnera za lešine, dogradnjom postojećeg peradarnika 1 za 1.200 komada nesilica te dogradnjom skladišta peradarskog gnoja za povećani broj nesilica u uzgoju. U privitku se objavljuje podloga zahtjevu s opisom zahvata, okoliša i učinaka te prijedlog mjera zaštite okoliša.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  • Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg bana J. Jelačića 7/II, Koprivnica,
  • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin,
  • Ministarstvo poljoprivrede, Trg kralja P. krešimira IV, br., Zagreb,
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ul. Republike Austrije 14, Zagreb,
  • Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju:

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija objavljuje se na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije, objavnim pločama Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, A. Nemčića 4a/II, 48 000 Koprivnica ili na e-adresu: ana.list@kckzz.hr u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, s pozivom na klasu ove Informacije. Prije izdavanja rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, sudionika u postupku i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka povodom zahtjeva nositelja zahvata:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavit će na svojim službenim internetskim stranicama (www.arhiva.kckzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK: Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.v.r.