Informacija o Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2012. godine donio je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon je objavljen u "Narodnim novinama" broj 86/12, te je stupio na snagu.

Zakon istog naziva objavljen u "Narodnom novinama" broj 90/11 stavljen je van snage. Ovim se Zakonom uređuju:

 • uvjeti za legalizaciju,
 • postupak legalizacije,
 • pravne posljedice ozakonjenje zgrada. Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada:
 • vidljiva na digitalnoj ortofoto karti do 21. lipnja 2011. Državne geodetske uprave, ili na nekoj drugoj adekvatnoj podlozi (na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi),
 • na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

 

OSNOVNI UVJETI ZA OZAKONJENJE ZGRADA

Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom, te nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. Zakona kao npr:

 • površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih, komunikacijskih i vodnih građevina,
 • površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja,
 • eksploatacijsko  polje    mineralne    sirovine,    osim    zgrada    izgrađenih    na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda.
 • na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode).
 • na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od  materijala  kojima  se  ne  osigurava  dugotrajnost i  sigurnost  korištenja (baraka i sl.).

Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

Ako prostornim planom ili posebnom odlukom nije propisan broj etaža ozakoniti se može najviše četiri etaže.

POSTUPAK OZAKONJENJA

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu za područje grada Koprivnice gradska uprava, za područje županije osim grada Koprivnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo u:

 • Koprivnici A. Nemčića 5, tel. (048) 220-156, 220-163, 220-155, fax: 220-101;
 • Križevcima I. Z. Dijankovečkog 12  tel.  (048) 270-670, 270-658, 270-903, 270-659, fax: 270-560;
 • Đurđevcu B. Radića bb, tel. (048) 818-402, 818-419, 818-418, fax: 811-610.

Zahtjev za legalizaciju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Iznimno za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013., odnosno 31. prosinca 2012. odbacuje se rješenjem.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene prilaže:

 • geodetske  snimke, arhitektonske  snimke,  izjavu  ovlaštenog  inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² prilaže:

 • primjerka geodetskog, snimke izvedenog stanja.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² prilaže:

 • tri geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, iskaz površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog i vodnog doprinosa i naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² prilaže:

 • kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja i prekida se do okončanja sudskog spora.

NAKNADE

Komunalni i vodni doprinos

(1) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

(2) Nadležno upravno tijelo dužno je tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa tog doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvršnosti rješenja o izvedenom stanju.

(3) Rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne  otplate,  za  godinu  dana  od  dana  izvršnosti  rješenja,  ako  to  zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju treba platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ili prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate.

Visina naknade se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti KOJE donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada.

Visinu i način obračuna iznosa naknade te detaljnije uvjete plaćanja naknade propisuje  Vlada  Republike Hrvatske  uredbom  ovisno  o  veličini,  lokaciji  namjeni zgrade te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima.

Naknadu podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaćaju jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade ili obročno.

Obročna otplata odobrava se rješenjem o obračunu naknade na zahtjev podnositelja zahtjeva, odnosno vlasnika zgrade ako je njezin iznos veći od 1.500,00 kuna.

Pedeset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za rad upravnih tijela i izradu prostornih planova, a pedeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

PRAVNE POSLJEDICE OZAKONJENJA ZGRADE

Postupci započeti po odredbama starog zakona do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet ili ako to ona zatraži.

Dokumentacija eventualno predana iz dosadašnjih postupaka vrijedi i u postupcima po novom zakonu tj. geodetski elaborat, arhitektonska snimka i dokazi ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti smatraju se u smislu i za potrebe ovoga Zakona pravovaljani dokumenti.

Građevinski inspektor prekinut će rješenjem postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade donesenog na temelju propisa kojim se uređuje gradnja do pravomoćnog završetka postupka za donošenje rješenja o izvedenom stanju ako je ta zgrada vidljiva na DOF5/2011, na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirane na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

PROPISI I MJERE ZA PROVEDBU ZAKONA

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu o načinu obračunavanja i visinama naknade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Jedinice lokalne samouprave donijeti će odluke da se može ozakoniti veći broj etaža od  zakonom propisanih u  roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a  nakon  proteka  toga  roka  odluka  se  više  ne  može  donijeti. Odluke donesene na  temelju starog zakona primjenjuju se do stupanja na  snagu nove odluke.

Jedinice lokalne samouprave objaviti će prvi javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada s odgovarajućim informacijama radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te će isti objavljivati jednom mjesečno sve do 30. lipnja 2013.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA