Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka za zahvat – IZGRADNJA FARME „SAMITA-KOMERC“ kapaciteta 29 800 kokoši nesilica u proizvodnom ciklusu na području Općine Sokolovac, nositelja zahvata SAMITA-KOMERC d.o.o., Koprivnica