Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac – uređenje podsliva vodotoka Sit na području Grada Đurđevca

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
za zahvat Hrvatskih voda –
Uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac – uređenje podsliva vodotoka Sit
na području Grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17, nadalje:Uredba). Za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, obuhvaćene točkom 2.2. Kanali, nasipi druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, Zakonom o zašititi prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi se jer nositelj zahvata planira zahvat uređenja sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac, podsliva vodotok Sit unutar Grada Đurđevca.

Nositelj zahvata
Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

Lokacija zahvata
Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, na administrativnom području Grada Đurđevca, odnosno unutar naselja Đurđevac. Vodotok Sit i njegov sliv nalaze se na području naselja Đurđevac, Budrovac i Čepelovac, Grkine, Mičeinac, Sirova Katalena, Severovci, Suha Katalena i Sveta Ana.

Planirani zahvat ne nalazi su u području ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je udaljeno cca 1 km sjeveroistočno od najbliže točke obuhvata zahvata, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000571 Đurđevački peski, dok je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000570 Crni jarki udaljeno cca 3,7 km istočno od obuhvata zahvata. Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001002 Čepelovačke livade nalazi se cca 4,3 km jugozapadno od područja obuhvata zahvata.

Sažeti opis zahvata

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, planira uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac, odnosno uređenje pripradajućeg mu podsliva vodotoka Sit na području Grada Đurđevca. Vodotok Sit ulijeva se u Obuhvatni kanal Đurđevac na stacionaži cca 0+890. U vodotok Sit usmjerena je sva oborinska voda zbog čega često poplavljuje okolno područje. Sustav odvodnje s poljoprivrednih površina nije izgrađen na odgovarajući način pa kod intenzivnih oborina dolazi do plavljenja okolnih poljoprivrednih površina na kojima se uzgaja povrće. Vodotok Sit, kao i cijevni propusti u trupu prometnica, nemaju dovoljan kapacitet za prihvat voda sa sliva te dolazi do čestih izlijevanja iz korita i plavljenja okolnih područja, uključujući i područje zaštitne zone vodocrpilišta Đurđevac. Do plavljenja nizvodnog područja dolazi i uz slučajevima kada se Obuhvatni kanal Đurđevac zapuni vodom te više ne može prihvaćati vode iz vodotoka Sit.

Cilj projekta je ostvariti preduvjete za omogućavanje sustava odvodnje s osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta na način da vodotok Sit i planirani novi odvodni kanal budu dovoljnog kapaciteta za prihvat svih voda sa sliva.

Za provedbu predmetnog projekta izrađeno je Idejno rješenje na temelju kojeg je izrađen Elaborat zaštite okoliša ovog OPUO postupka od Hidrokonzalt projektiranje d.o.o., Zagreb, studeni 2020. godine) koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr). Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata, kao i drugi detalji zahvata opisani su, slikovno i grafički prikazani u istom Elaboratu zaštite okoliša.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode, „Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, uključujući i mišljenje o mogućim prekograničnim utjecajima, te mišljenja JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti prikupljenih tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:
1. Grad Đurđevac
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (OPEM),
3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
4. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglasnim pločama Županije i Grada. Osim toga, Informacija i Elaborat zaštite okoliša se objavljuje na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) gdje će biti objavljeno i rješenje ovog upravnog tijela doneseno tijekom predmetnog postupka.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/21-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-21-2
Koprivnica, 18. siječnja 2021.

Viša stručna savjetnica – specijalistica
zaštite okoliša i prirode:
Ana Kranjčev, prof., univ.spec.oecoing.