OPUO postupak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Sveti Ivan Žabno, nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o., Križevci

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode