OPUO postupak – izgradnja magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac podnio je, temeljem članka 78., stavka 1, Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje o zahvatu iz sadržaja priloženog Elaborata zaštite okoliša s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku nadležnom tijelu za provođenje postupka – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80,  sve kako je navedeno u  Informaciji o postupku. Informacija je na stranicama Ministarstva objavljena 16. kolovoza te je rok dostave mišljenja u postupku 30 dana od istog datuma.

Informaciju i  OPUO Elaborat zaštite okoliša prenosimo u privitku, a isti su objavljeni i na službenim stranicama nadležnog Ministarstva: http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode