Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu postavljanja i uređenja „ferate“ na južnoj stijeni 7. zuba na Kalniku

INFORMACIJA
o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata postavljanja i uređenja osiguranog klinčanog smjera – „ferate“ na južnoj stijeni 7. zuba na Kalniku

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka  10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Postavljanja i uređenja osiguranog klinčanog smjera – „ferate“ na južnoj stijeni 7. zuba na Kalniku
Nositelj zahvata: Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“, Sekcija visokogorskih planinara, Koprivnica
Lokacija zahvata: Južna stijena 7. zuba na Kalniku, kčbr. 230/4, k.o. Kalnik
Projektant/izrađivač: Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“, Sekcija visokogorskih planinara, Koprivnica
Datum zaprimanja zahvata: 11. travnja. 2016. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje

HR2001318 Kalnik-Vranilac

Zaštićena područja: Značajni krajobraz Kalnik

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/16-01/4
URBROJ: 2137/1-05/18-16-3
Koprivnica, 15. travnja 2016.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif. v.r.