Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata prenamjene poljoprivrednog zemljišta na ID ARKOD parceli 1758494, k.č.br. 204, k.o. Prkos, nositelja zahvata OPG Senka Bodin, Općina Rasinja

Sukladno člancima  29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka  10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode