Informacija o zahtjevu za OPUO – Zaštita desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, rkm 215+000, k.o. Hlebine, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b podnio je na temelju članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO) zahvata Zaštite desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, rkm 215+000, k.o. Hlebine, Općina Hlebine u Koprivničko-križevačkoj županiji s ciljem zaštite nasipa uslijed pojačane erozije desne obale rijeke Drave.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o tome da li je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za zahvat u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove informacije. Informaciju možete preuzeti ovdje.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif, v.r.

Izvor kartograma: Elaborat zaštite okoliša – stručna podloga za OPUO postupak, Geonatura d.o.o., Zagreb, veljača 2017.