Informacija o zahtjevu za OPUO – projekt Drava life – integralno upravljanje rijekom Dravom na području pet županija, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO) Drava life projekta koji uključuje  niz  zahvata uređenja korita, rukavaca i zaoblja rijeke Drave koji se planiraju izvesti na području pet županija, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o tome da li je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za zahvat (izradu studije utjecaja na okoliš s dodatnim uključivanjem javnosti u postupak) u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica najkasnije do 29. svibnja 2017. godine. Informaciju i Elaborat zaštite okoliša izrađen u svrhu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš možete preuzeti u privitku.

Objava Informacije na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode je na sliijedećoj poveznici:
http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slika: Elaborat za ojenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Drava Life