Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – zahvat na lokaciji k.o. Veliki Poganac

Nositelj zahvata, Općina Rasinja, Trg Sv. Florijana 2,  Rasinja, podnio je, temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje mrtvačnice u Velikom Pogancu u Općini Rasinja. Predmetni postupak se provodi obzirom da je planirani zahvat naveden u točki 12. Priloga Uredbe kao zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebe procjene utjecaja na okoliš.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 07. srpnja 2017. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji donosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ