Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., Đurđevac podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO postupak) za zahvat dogradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu tijela nadležnog za provođenje OPUO postupka -Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema  Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html).

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode