Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – – održavanje korita rijeke Mure kod rkm 5 – sanacija obaloutvrde na desnoj obali, Hrvatske vode, Varaždin

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije na temelju  odredbi članka 82., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i 153/13), članka  28., stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj  64/08 i 67/09) te  čl.  7, stavka 2, točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj  64/08) daje slijedeću

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat –

–       održavanje korita rijeke Mure kod rkm 5 – sanacija obaloutvrde na desnoj obali, Hrvatske vode, Varaždin

Nadležno tijelo za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ul. A. Nemčića 5, 48 000 Koprivnica

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, VGO za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe  članka 82, 83. i 90. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i 153/13), odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja  zahvata na okoliš. Za zahvate u točki 2.2. Priloga III Uredbe – Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Koprivničko-križevačka županija.

Sadržaj zahtjeva:

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš obuhvaća  izvođenje obaloutvrde od lomljenog kamena (3.000 m3) prateći sadašnju desnu obalnu liniju rijeke Mure u dužini od oko 160 metara radi zaštite daljnjeg napredovanja erozije na području rkm 5 gdje se rijeka Mura nalazi u uskom inundacijskom pojasu, omeđenom s jedne stane Murskim nasipom, a s druge strane željezničkom prugom na teritoriju Republike Mađarske. Daljnja erozija potencijalno prijeti obali, odnosno objektima na obalnom području. Predviđeno je izvođenje nožice od lomljenog kamena s nagibom pokosa 1:1,5, a zatim izvođenje filtera od šljunka između nožice obaloutvrde i obale s formiranjem pokosa u nagibu 1:2 na koji se kao završna faza izvodi obloga debljine 0,5 m od lomljenog kamena. Doprema kamenog materijala planira se dijelom postojećim, a dijelom novim privremenim pristupnim putevima iz kamenoloma Ljubešćica, a dovoz šljunka za izvođenje filtera u količini od 150 m3 planiran je iz obližnjih šljunčara.

U privitku se objavljuje  podloga zahtjevu (Elaborat zaštite okoliša) s opisom zahvata, okoliša i učinaka te prijedlog mjera zaštite okoliša.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  • Općina Legrad, Trg Svetog Trojstva 52a, 48 316 Legrad,
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica,
  • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ulica hrvatske državnosti 7, Koprivnica
  • Hrvatske šume, d.o.o., Zagreb,  Uprava šuma, Podružnica Koprivnica,.I. Meštrovića 28, Koprivnica.

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti  na informaciju:

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija objavljuje se na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije, objavnim pločama Koprivničko-križevačke županije i Općine Legrad.

Javnost i zainteresirana javnost  može dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, A. Nemčića 5, 48 000 Koprivnica ili na e-adresu: ana.list@kckzz.hr u roku  od 30 dana od dana objave ove informacije, s pozivom na klasu ove Informacije. Prije izdavanja rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, sudionika u postupku i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka povodom zahtjeva nositelja zahvata:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavit će na svojim službenim internetskim stranicama (www.arhiva.kckzz.hr)  rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

KLASA: UP/I 612-07/14-01/2
URBROJ: 2137/1-04/12-14-2
Koprivnica, 12. veljače 2014.

 Po ovl. župana:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ,v.r.