Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izvođenje posmjerne gradnje na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 214+400, kod Novačke

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08 i 67/09) te  čl. 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) daje slijedeću

 

I n f o r m a c i j u

 o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:

izvođenje posmjerne gradnje na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 214+400, kod Novačke

 

Nadležno tijelo:

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Koprivničko-križevačka županija,  A. Nemčića 4a/II, Koprivnica

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odsjek  za vodno područje Drave i Dunava Varaždin,  Međimurska 26b, Varaždin

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš:

Zahvat se planira izvoditi zbog erozije na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 214+400 kod Novačke. Na mjestu oštećenja nalaze se ostaci postojeće obaloutvrde građene 70-tih godina prošlog stoljeća.

Nasip Repaš – Botovo na predmetnoj lokaciji nalazi se na udaljenosti od 120 m od opisanog oštećenja obale. Uzrok erozije je premještanje korita nizvodno čime je lijeva obala na predmetnoj lokaciji direktno izložena udaru vode (prikazano na slici 1). Zahvat se sastoji od izgradnje posmjerne gradnje na mjestu ostataka postojeće obaloutvrde (u prilogu  detaljniji podaci sukladno odredbama članka 28. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš).

Pravni temelj postupka:

Čl. 73. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članak 28., 29. i 30. uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1.       Općina Hlebine

2.       JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

3.       JU Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Nadležno tijelo  će u postupku po zahtjevu nositelja zahvata te nakon zaprimanja mišljenja nadležnih tijela, odlučiti u skraćenom postupku sukladno članku 27. stavak 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka povodom zahtjeva nositelja zahvata:

Koprivničko-križevačka županija  objavit će na svojim službenim stranicama (www.arhiva.kckzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA: Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.

KLASA: UP/I-351-03/11-01/1

URBROJ: 2137/1-06/08-11-2

Koprivnica, 24. kolovoza 2011.