Informacija o zahtjevu u OPUO postupku – farma za uzgoj pilenki Samita komerc d.o.o., Reka, Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat gradnje farme za
uzgoj pilenki kapaciteta 32 000 komada u proizvodnom ciklusu na k.č.br. 1154,
k.o. Reka, nositelja zahvata SAMITA KOMERC d.o.o., Reka, Grad Koprivnica

Informaciju možete pročitati OVDJE.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.