Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Hintov“, na k.č.br. 1071/23, k.o. Gola u Općini Gola

Nositelj zahvata, Općina Gola, M.P.Miškine 1, Gola podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Hintov“, na k.č.br. 1071/23, k.o. Gola u Općini Gola.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u  Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je istom moguće pristupiti na  službenim stranicama Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html).

Izvor fotografija:  IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Zagreb, rujan 2017.  godine

U privitku je Informacija i Elaborat.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode