Informacija o zahtjevu OPUO postupka – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „Trema-Gmanje“ u Općini Sveti Ivan Žabno, k.o. Trema, nositelja zahvata OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno

Nositelj zahvata, Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Trema – Gmanje“ u Općini Sveti Ivan Žabno.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u  Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je istom moguće pristupiti na  službenim stranicama Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html).

Izvor fotografija:  Elaborat zaštite okoliša, Maxicon d.o.o., Zagreb, kolovoz 2017.  godine

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode