Informacija o zahtjevu OPUO postupka – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG CENTRA „PESKI“ u Đurđevcu, k.č.br. 4688/154, k.o. Đurđevac II, nositelja zahvata Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička 80, Đurđevac podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje reciklažnog centra „Peski“.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 4. rujna 2017. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html).

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, Kaina d.o.o., Zagreb, srpanj 2017.  godine