INFORMACIJA o zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata postavljanja informativne table za brdsko-biciklističku stazu na području Kalnika

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Postavljanje informativne table za brdsko-biciklističku stazu na području Kalnika
Nositelj zahvata: Grad Križevci, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
Lokacija zahvata: Lokacija uz cestu podno Planinarskog doma (GPS koordinate: 46° 7’57.31″N, 16°27’47.98″E), k.o. Kalnik
Projektant: KRIŽEVAČKA UDRUGA BICIKLISTA (KUB)

Ulica Stanka Miholića 7, Križevci

Datum zaprimanja zahtjeva: 29. 10. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje

HR2001318 Kalnik- Vranilac

Zaštićena područja: Značajni krajobraz Kalnik

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/23
URBROJ: 2137/1-04/13-15-2
Koprivnica, 30. listopada 2015.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.,v.r.