Informacija o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata izgradnje pristupne rampe za invalide na obali jezera Čambina

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13.) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost i predmetni zahtjev za Prethodnu ocjenu objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Izgradnje pristupne rampe za invalide na obali jezera Čambina
Nositelj zahvata: Hrvatske šume d.o.o., Koprivnica (na zamolbu Udruge invalida KKŽ)
Lokacija zahvata: Obala jezera Čambina na kčbr. 1851, k.o. Ždala
Projektant: Hrvatske šume d.o.o., Koprivnica
Datum zaprimanja zahtjeva: 10. 04. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja).

Zaštićena područja: Značajni krajobraz Čambina

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.