Informacija o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata izgradnje male kogeneracije na biomasu 300 kW u Općini Podravske Sesvete

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Izgradnja male kogeneracije na biomasu 300 kW
Nositelj zahvata: BIOEL REP j.d.o.o.
Lokacija zahvata: Dravska ulica, na kčbr. 3172, k.o. Podravske Sesvete
Projektant: Proart-ing d.o.o.,   Velika Trnovitica 106, Garešnica
Datum zaprimanja zahtjeva: 07. 07. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) Blizina područja:

HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja).

Zaštićena područja:

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA:  UP/I 612-07/15-01/14
URBROJ: 2137/1-04/13-15-2
Koprivnica, 08. srpnja 2015.

Dopis izradila:
Valentina Peršić, dipl.ing.biol.v.r.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.v.r.